کاتالوگ

مرکز نوآوری و شتابدهی برنا در سال 1398 فعالیت خود را درپارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران آغاز نموده است. ایـن مرکـز بـا ایجـاد پلتفـرم توسـعه فناورانه بـه عنوان هسـته مرکـزی، اقـدام به شناسـایی و جـذب ایده‌هـای اسـتارتاپی و تیم‌هـای فنـاور می‌نمایـد. رسالت اصلی این مجموعه توســعه مجموعــه‌های یکپارچــه از راهکارهــای فناورانــه در حوزه‌هــای محاســبات ابــری، بالاکچیــن، اینترنــت اشــیاء، هــوش مصنوعــی و تحلیــل داده می‌باشد.

جهت دریافت کاتالوگ‌های مجموعه روی تصاویر پایین کلیک کنید