نگاهی به وضعیت عرضه و تقاضای جهانی خدمات ذخیره سازی

نیاز به ذخیره سازی داده ها روز به روز افزایش می باید؛ و تطابقی بین تقاضای ذخیره سازی و ظرفیت زیرساخت های مورد نیاز برای ذخیره سازی این حجم از داده وجود ندارد. بنابراین لازم است به فناوری های ذخیره سازی توجه خاص داشت. میزان ظرفیت مورد تقاضا و ظرفیت قابل عرضه ذخیره سازی به ترتیب در شکل 1 و شکل 2 آمده است. علی رغم اینکه در سال 2025 نیاز به ذخیره سازی 175 زتابایت داده است، به صورت تجمیعی تا سال 2025 فقط حدود 22 زتابایت ظرفیت ذخیره سازی قابل ارائه می باشد!

معرفی مهمترین فناوری های ذخیره سازی و پایگاه داده در سال 2020

بر اساس گزارش «نقشه راه فناوری های نوظهور، همراه با تعیین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار داخل و خارج»، با توجه به تحولات سال 2020 برنامه های سرمایه گذاری با تغییراتی مواجه شده و بیشترین افزایش سرمایه گذاری در گروه «ذخیره سازی و پایگاه داده» به وجود آمده است. مهمترین فناوری های ذخیره سازی و پایگاه داده، طبق گزارش ها شامل 16 فناوری است. در این پست به معرفی این فناوری ها می پردازیم. شرکت هایی مانند آن چه در تصویر زیر آمده است، از جمله شرکت هایی هستند که در چند فناوری ذخیره سازی و پایگاه داده دارای محصول می باشند.